Sertifikati

cert1s

 

cert2s

Oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu je oznaka koja se odnosi na određeni predmet, aktivnost ili situaciju i koja obezbeđuje informaciju ili instrukciju o bezbednosti i/ili zdravlju na radu putem oznake na tabli, boje svetlosne oznake ili zvučnog signala, usmene komunikacije ili znaka koji se daje rukom.

- Grupe oznaka:

* oznaka zabrane– zabranjuje postupanje koje može dovesti do nastanka opasnosti ili opasne pojave; okruglog je oblika sa crnim piktogramom na beloj podlozi, oivičen crvenom bojom i sa crvenom poprečnom linijom;

t01

Tabela 1. Primeri oznaka zabrane

 

* oznaka upozorenja– daje upozorenje o opasnosti ili opasnoj pojavi; trouglastog je oblika sa crnim piktogramom na žutoj podlozi, oivičen crnom bojom;

t02

Tabela 2. Primeri oznaka upozorenja

 

* oznaka obaveze – obezbeđuje instrukciju o obaveznom načinu postupanja; okruglog je oblika sa belim piktogramom na plavoj podlozi;

t03

Tabela 3. Primeri oznaka obaveze

 

* oznaka izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoći – obezbeđuje informaciju o izlazu u slučaju opasnosti ili prvoj pomoći; oblik - pravougaonik ili kvadrat sa belim piktogramom na zelenoj podlozi;

t04

Tabela 4. Primeri oznaka izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoći.

 

* oznaka opreme za gašenje požara; oblik – pravougaonik ili kvadrat sa belim piktogramom na crvenoj podlozi;

t05

Tabela 5. Primeri oznaka opreme za gašenje požara

 

* svetlosna oznaka je oznaka obezbeđena uređajem koji je napravljen od providnih ili prozračnih materijala koji su osvetljeni iznutra ili odnazad tako da je osvetljena površina vidljiva. Ukoliko uređaj može da emituje i neprekidne signale i signale sa prekidom, signali sa prekidom se koriste za upozoravanje na viši nivo opasnosti ili na potrebu za hitnim preduzimanjem propisanog ili zahtevanog postupanja ili aktivnosti u odnosu na značenje koje je dato neprekidnim signalom;

 

* zvučni signal je kodirani zvuk koji proizvodi uređaj koji je napravljen za tu svrhu, bez upotrebe ljudskog ili veštačkog glasa, viši su od nivoa buke u radnoj okolini i lako su prepoznatljivi. Ukoliko uređaj može da emituje zvučne signale sa stalnom i sa promenljivom učestanošću, signali sa promenljivom učestanošću se koriste za upozoravanje na viši nivo opasnosti ili na potrebu za hitnim preduzimanjem propisanog ili zahtevanog postupanja ili aktivnosti u odnosu na značenje koje je dato neprekidnim signalom;

 

* bezbedonosna boja je boja koja ima određeno značenje;

Boja Značenje ili namena Instrukcija i informacija
Crvena Oznaka zabrane Opasno postupanje
Upozorenje na opasnost Zaustavi, ugasi, uređaj za zaustavljanje u slučaju opasnosti
Evakuacija
Oprema za gašenje požara Identifikacija i lokacija
Žuta ili tamnožuta Oznaka upozorenja Pažnja, oprez
Proveri 
Plava Oznaka obaveza Specifično postupanje ili radnja
Korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu 
Zelena Oznaka izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoći Vrata, izlazi, prolazi, oprema i prostorije
Nema opasnosti Povratak u normalno stanje

Tabela 6. Namena i instrukcije boja

 

* govorna komunikacija je unapred određena govorna poruka koja je saopštena ljudskim ili veštačkim glasom i odvija se u vidu kratkih, jednostavnih i razumljivih rečenica, izraza ili reči. Znaci moraju biti precizni, jednostavni, saopštljivi, laki za davanje i razumevanje i jasno različitih pokreta i/ili položaja ruku i/ili šaka. Ako se za davanje znaka koriste obe ruke istovremeno njihovo pokretanje mora da bude sinhronizovano, simetrično i da se pri tome daje samo jedan znak;

 

* znak koji se daje rukom je pokret i/ili položaj ruku i/ili šaka, u kodiranom obliku, koji se daju zaposlenom koji izvodi manevre koji mogu da predstavljaju opasnost po zaposlene;

 

* tekstualne oznake oznake i upozorenja postavljena od strane odgovornog lica – uzimajući u obzir procenu rizika, poslodavac je dužan da obezbedi i istakne tekstualne oznake i upozorenja za bezbednost i/ili zdravlje na radu u radnom prostoru tamo gde rizik, odnosno opasnosti i štetnosti nisu mogli da budu uklonjeni ili smanjeni primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu; kao i uputstvo za bezbedan rad pri rukovanju i održavanju određenih sredstava za rad.

 

- Vrste oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu:

1. trajne oznake na tabli moraju da se koriste za oznake zabrane, upozorenja, obaveze i za označavanje izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoći, dok se za trajno označavanje lokacije i identifikaciju opreme za gašenje požara mogu koristiti i bezbedonosne boje. Mesta na kojima postoji mogućnost udara u prepreku ili pada moraju trajno biti obeležena bezbedonosnom bojom i/ili oznakom na tabli. Saobraćajne površine moraju biti trajno obeležene bezbedonosnom bojom.

2. oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu u određenim okolnostima – svetlosne oznake, zvučni signali i/ili govorna komunikacija moraju da se koriste kada određene okolnosti to zahtevaju, da bi se upozorilo na opasnost, da bi se pozvala lica da preduzmu specifično postupanje ili da se pozovu lica na evakuaciju u slučaju opasnosti.

3. zamena i kombinovano korišćenje oznaka za bezbenost i/ili zdravlje na radu – moguće je kombinovano korišćenje oznaka, kao npr: svetlosna oznaka i zvučni signal; svetlosna oznaka i govorna komunikacija; znaci koji se daju rukom i govorna komunikacija.

Adresa

Sergeja Jesenjina 25
24000 Subotica, Srbija

Kontakt

Telefon: 024 552 793
Fax: 024 524 872
Mobil: 063 516 507
Email: kzeljko@yunord.net
Email: nekuadsl@open.telekom.rs